Aa1I9X1.D2F22.M4X1Z3.N35A.G17D36X1N35T14G41N31Z2.M17D53G43.N40G17D54N35I9.
khefte hirphaw ronpetru mawo emeten shi shemnef
( when last years water course be gone)