N35X1I9.M17N35G17D36.M17D53G43.D58G29G1W11G1M17M17A7G37Z4.A9A24Z3.N35Y1.F35.
ta junmo shi habagi fayueru nis nofor
( he who be slack amounts to zero)