Aa1X1Y1.G17I10X1V19N23Z1.N35A.M17N35G17D36Z3.G17D36X1N35T14G41N31Z2.M17D53G43.Aa1G17D35.
xoto medwet mawo junmoru emeten shi oxamo
( a deep water whose course be unknown)